Školski odbor Gimnazije Livno rapisao je natječaj za prijem u radni odnos.

Na temelju članka 22. st. (1) točka b) Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), članka 63. stavak 1. točka 3. i članka 101. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“ broj: 12/04. i 12/08.), članka 10. stavak (1) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja („Narodne novine HBŽ“ broj: 9/17), Kriterija za prijem u radni odnos zaposlenika Gimnazije Livno broj: 48/18 od 15. veljače 2018. godine, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-34-1908/22 od 1. veljače 2022. godine i Odluke Školskog odbora broj: 32/22 od 2. veljače 2022. godine Školski odbor Gimnazije Livno raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

prof. hrvatskog jezika, jedan izvršitelj na određeno radno vrijeme, najkasnije do kraja nastavne 2021./2022. godine nepuna nastavna norma 12 sati tjedno

prof. filozofije, jedan izvršitelj na određeno vrijeme, najkasnije do kraja nastavne 2021./2022. godine, nepuna norma 12 sati tjedno (6 sati filozofije i 3 sata logike u Gimnaziji Livno, 2 sata filozofije i 1 sat logike u SŠ „Tin Ujević“ Glamoč)

Pored uvjeta određenih člankom 97. st. (3) i 98. st. (1) Zakona o srednjem školstvu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete određene člankom 2. st. (2) točka 1. i 11. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ “ broj: 01/12 i 01/14).

Kandidati trebaju priložiti sljedeću obveznu dokumentaciju:

Potpisana prijava na natječaj s kraćim životopisom
Dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerenu presliku diplome)
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerenu presliku)
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u obrazovnim ustanovama
Potvrdu o vremenu provedenom  na Zavoda za upošljavanje za neuposlene osobe

Dodatna dokumentacija:

Uvjerenje nadležne Porezne uprave o radnom  stažu
Potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za upošljavanje (za neuposlene osobe)
Potvrdu/uvjerenje o prosjeku ocjena visokoškolske ustanove ili visokoškolskih ustanova ako je kandidat studirao na dvije ili više visokoškolskih ustanova-dokaz o prosjeku ocjena može biti i ovjerena preslika dopune diplomi na dodiplomskom i diplomskom studiju
Dokaz o uspjehu u radu (mentorstvo učenicima na županijskom natjecanju ili natjecanjima više razine)
Dokaz o organiziranju natjecanja učenika na najmanje općinskoj razini
Dokaz o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima
Dokaz o sudjelovanju u edukacijama iz odgojno-obrazovnog područja i područja usko vezanog za obrazovanje
Dokaz o poznavanju rada na računalu
Dokazi za sve reference mogu biti isključivo izvornici ili ovjerene kopije diploma, nagrada, zahvalnica, certifikata, potvrda, rješenja, ugovora, a dokaz za poznavanje rada na računalu pored certifikata o edukaciji može biti i ovjerena preslika indeksa.

Kandidati su dužni obveznu i dodatnu dokumentaciju numerirati i priložiti prema redoslijedu kako je nabrojana u tekstu natječaja.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju ili dio dodatne dokumentacije će se smatrati potpunom, a kandidati će se bodovati samo na temelju onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Natječaj je 3. veljače 2022. godine objavljen na Radio Livnu, mrežnoj stranici Gimnazije Livno, portalu Livno Online i na oglasnoj ploči Škole.

Rok za podnošenje prijava je do 12. veljače 2022. godine.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne  prijave neće se razmatrati.

U slučaju da se javi više od jednog kandidata,  kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani prema kontakt telefonu navedenom u prijavi.

Prijave slati isključivo poštom na adresu: Gimnazija Livno, Kraljice Katarine 18, 80101 Livno s naznakom „Prijava na natječaj-ne otvarati“.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok