• Short title article: Na određeno vrijeme

Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo Serafin Vilhar“ Livno raspisao je natječaj za popunu radnih mjesta.

Temeljem članka 60.Statuta Osnovne glazbene škole „Franjo Serafin Vilhar“ ,članka 68. i članka 79 st. 4. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ, i suglasnosti od Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a broj: 06-01-34-1232/23, od 21. studenog  2023. god., Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo Serafin Vilhar“ Livno,  raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

Učitelj glasovira - 24 sata tjedno puna norma  na određeno radno vrijeme do povratka djelatnice sa bolovanja, a naj kasnije do kraja nastavne 2023./2024. godine , jedan izvršitelj, 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

  • Da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi u osnovnom školstvu HBŽ-a
  • Da imaju položen stručni ispit

Uz potpisanu prijavu na natječaj kao dokaz o ispunjavanju općih ili posebnih uvjeta, kandidati  trebaju dostaviti:

  • životopis
  • ovjerena preslika diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine
  • original uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci 
  • izvadak iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena preslika
  • diploma ili ovjerena preslika diplome  o položenom stručnom ispitu 

Kandidati koji budu izabrani, prije sklapanja ugovora o radu dužni su dostaviti:

  • Liječničko uvjerenje
  • Uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
  • Za izabranog kandidata škola će službenima putem tražiti uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog MUP-a.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati isključivo putem pošte na adresu:

Osnovna glazbena škola „Franjo Serafin Vilhar“

Župana Želimira 17

80101 Livno

sa naznakom ZA NATJEČAJ

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok