• Short title article: Livno

Kantonalni sud u Livnu je najviša instanca sudbene vlasti u Kantonu 10. Pod nadležnošću Kantonalnog suda u Livnu je Općinski sud u Livnu s odjeljenjima suda u Tomislavgradu i Drvaru.

Na kraju 2022. godine u Kantonalnom sudu u Livnu ostalo je neriješeno 646 predmeta. Tijekom 2023. godine Kantonalni sud u Livnu zaprimio je u rad 979 predmeta, tako da je u 2023. godini u radu bilo ukupno 1.625 predmeta. U 2023. godini ukupno su riješena 1.094 predmeta, te u ovoj godini postotak riješenih predmeta u odnosu na priliv iznosi 111,75%. Na kraju 2023. godine ostao je neriješen 531 predmet, što je u odnosu na početak izvještajnog razdoblja manje za 115 predmeta ili za 17,80%.

Ostvarena kolektivna norma suda za 2023. godinu iznosi 110,90%. Gotovo svi suci ovog suda ostvarili su preko 100% prosječne godišnje norme, osim jednog suca koji je otišao u mirovinu i jednog suca koji je imenovan krajem godine u ovaj sud.

Navodi se sažetku izvješća o radu Kantonalnog suda u Livnu za 2023. godinu.

Prosječno trajanje 1.094 riješenih predmeta iznosi 238 dana, što je za 62 dana manje u odnosu na 2022. godinu kada je prosječno trajanje predmeta iznosilo 300 dana.

Ukupan broj donesenih odluka u 2023. godini na koje se može izjaviti pravni lijek je 796, dok je ukupan broj ožalbenih odluka 58, a ukupan broj odbačenih pravnih lijekova 31. Od ukupnog broja ožalbenih odluka potvrđenih odluka je 39, preinačenih 10, ukinutih 8 i djelomično ukinutih 1 odluka.

Iz naprijed navedenih podataka proizlazi da je kvaliteta sudskih odluka 88,74%.

Prema godišnjem Planu rješavanja predmeta za 2023. godinu utvrđena je obveza rješavanja 95 prvostupanjskih predmeta, dok je prema 4 (četiri) kvartalna Plana rješavanja predmeta za 2023. godinu utvrđena obveza rješavanja ukupno 516 predmeta. Na dan 31.12.2023. godine riješeno je 611 predmeta tako da postotak riješenosti predmeta iz plana iznosi 100,00%.

Iz službenih izvješća Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Kantonalni sud u Livnu nalazi se među vodećim sudovima u Bosni i Hercegovini s postotkom realizacije planova rješavanja predmeta u iznosu od 100%.

Kantonalni sud u Livnu u 2023. godini nije imao predmeta ratnog zločina. Za istaknuti je da je sud do sada pravomoćno okončao 8 (osam) predmeta ratnog zločina, u 1 (jednom) predmetu je obustavljen postupak zbog smrti optuženika, dok je u 1 (jednom) predmetu otvorena rasprava pred vijećem Vrhovnog suda Federacije BiH i optuženik je 2022. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine.

Prema podacima iz izvještaja vidljivo je da je ovaj sud i u 2023. godini, pored određenih poteškoća u radu, ostvario dobre rezultate rada.

Navode iz ovoga suda.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok