• Short title article: Sažetak izvješća

Kantonalni sud u Livnu je najviša instanca sudbene vlasti u Kantonu 10. Pod nadležnošću Kantonalnog suda u Livnu je Općinski sud u Livnu s odjeljenjima suda u Tomislavgradu i Drvaru.

Na kraju 2023. godine u Kantonalnom sudu u Livnu ostao je neriješen 531 predmet. Tijekom prvog polugodišta 2024. godine Kantonalni sud u Livnu zaprimio je u rad 490 predmeta, tako da je u radu bio ukupno 1.021 predmet. U prvom polugodištu 2024. godine ukupno je riješeno 680 predmeta, dok je u istom razdoblju prošle godine riješeno 585 predmeta, što je više za 95 predmeta ili 16,24%. Na kraju prvog polugodišta 2024. godine ostao je neriješen 341 predmet, dok je na kraju prvog polugodišta 2023. godine ostalo neriješeno 512 predmeta, što je u odnosu na kraj prvog polugodišta 2023. godine manje za 171 predmet ili za 33,40%.

Ostvarena kolektivna norma suda za prvo polugodište 2024. godinu iznosi 126,96%. Gotovo svi suci ovog suda ostvarili su preko 100% prosječne godišnje norme u ovom razdoblju.

Prosječno trajanje 680 riješenih predmeta iznosi 170 dana, što je za 86 dana manje u odnosu ne isto razdoblje 2023. godine kada je prosječno trajanje predmeta iznosilo 256 dana.

Prema godišnjem Planu rješavanja predmeta za 2024. godinu utvrđena je obveza rješavanja 82 prvostupanjska predmeta, dok je prema kvartalnim Planovima rješavanja predmeta za 2024. godinu utvrđena obveza rješavanja ukupno 228 predmeta. Na dan 30.6.2024. godine riješeno je 228 predmeta iz Planova rješavanja predmeta za I i II kvartal tako da postotak riješenosti predmeta iz planova iznosi 100%, dok su iz godišnjeg Plana rješavanja predmeta riješena 42 predmeta ili 51%, a ostalo je neriješeno 40 predmeta.

Navode iz Kantonalnog suda Livno.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok