Po donesenom zaključku gradonačelnika Luke Čelana o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2019./2020. i okončanom javnom natječaju odabrano je osamdeset stipendista.

Za ovu akademsku godinu Grad će stipendirati ukupno osamdeset redovitih studenata s prebivalištem na području Livna.

Stipendije su dodijeljene sukladno pravilniku o načinu i uvjetima stipendiranja i to u kategorijama uspješni i daroviti studenti, studenti iz obitelji slabijeg imovnog stanja te djeca branitelja.

Mjesečni iznos stipendije je stotinu konvertibilnih maraka za ukupno deset mjeseci akademske godine što u konačnici iznosi tisuću konvertibilnih maraka za svakog stipendiranog studenta.

I.  U kategoriji uspješnih i darovitih studenata stipendije se dodjeljuju studentima:

1.    DORA PERKOVIĆ
2.    MARIJA MANDIĆ
3.    DIJANA ČEKO
4.    SARA ČEČURA
5.    ANTEA KONTA
6.    PETRA SEMREN
7.    ALMA SITNIĆ
8.    MARIJA MAJA PAVIĆ
9.    LUCIJA BARAĆ
10.    GABRIJEL IVANČIĆ
11.    MATEJ ŠARIĆ
12.    ANTONIJA VUJEVA
13.    ALDO ĆEFO
14.    ALDA ĆEFO
15.    IVAN GALEŠIĆ
16.    ORHAN PIVČIĆ
17.    NIKOLINA PERKOVIĆ
18.    MATEA PERKOVIĆ
19.    KATARINA MARKOV
20.    LUCIJA PERKOVIĆ
21.    TADE POPOVIĆ
22.    MARKO RADMAN
23.    MATEA INIĆ
24.    RIJAD KANIŽA
25.    MARIO MAGLICA
26.    ALDIN BORIĆ
27.    FRANKA MILOLOŽA
28.    MIA TOTO
29.    DOMINIKA ROSIĆ
30.    MARTINA KONTA
31.    PERE ČOLAK
32.    MIRKO JANKOVIĆ
33.    HARIS BULIĆ
34.    JOSIPA VELIĆ
35.    IVA KRIŠTO
36.    IVANA MIŠIĆ
37.    ANĐELA VUKOJA
38.    MATEA DAMJANOVIĆ

II. U kategoriji studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja stipendije se dodjeljuju studentima:

1.    JELENA PERIŠA
2.    PETRA FRANJIĆ
3.    ANA JURANIĆ
4.    GLORIJA JOZIĆ
5.    JASMINA MUHAREMSPAHIĆ
6.    SELMA HABIB
7.    KARLA BERIĆ
8.    NAĐA KARALIĆ
9.    IRMA DEVAC
10.    KARLA BRNIĆ
11.    AIDA BAJRIĆ
12.    ANĐELA LIJOVIĆ
13.    BRUNO MAROS
14.    ANEL KLJUČO
15.    IVO KONTA
16.    ARMIN KLINAC
17.    ARNELA SUDAR
18.    MATEA JOZIĆ
19.    ANTEA OMAZIĆ
20.    MARIO JURČEVIĆ
21.    LEA GALIĆ
22.    JUSUF DŽEBO
23.    PETRA ČOLAK
24.    MARIJANA DOLIĆ
25.    HELENA DUVNJAK
26.    ANTONELA KRIŽAN
27.    KRISTIJAN MIHALJEVIĆ
28.    MAGDALENA KLIŠANIN
29.    JELENA BARAĆ
30.    KARLO PERKOVIĆ
31.    IVAN LUKAČ
32.    MIRKO PERIŠA

III. U kategoriji studenata – djece branitelja stipendije se dodjeljuju studentima:

1.    MARTINA DERONJA
2.    JOSIP ŠARIĆ
3.    RUŽICA SUČIĆ
4.    KRISTINA BODULUŠIĆ
5.    VALENTINA BALTIĆ
6.    IVAN KASALO
7.    HELENA BANDOV
8.    MARTA RIMAC
9.    ANDREA MAGANJIĆ
10.    DAVID KOTARAC

Nakon konačnosti ovog Zaključka sa studentima će se zaključiti ugovori o međusobnim pravima i obvezama.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Zaključka može se izjaviti prigovor Gradonačelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objave istoga na Oglasnoj ploči Grada Livna.

Odluka o prigovoru je konačna.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok