Vlada FBiH još uvijek nije donijela odgovarajući regulacijski okvir koji uređuje područje zaštite zraka. Još uvijek nije izrađena strategija zaštite okoliša, čiji je dio strategija zaštite zraka, kojom bi se osigurale primjerene pretpostavke za sustavno rješavanje problema zagađenosti zraka u FBiH, piše Večernji list BiH.

Prijedlog zakona

Iako dostupni podaci pokazuju kako zrak koji udišu građani FBiH nije zadovoljavajuće kvalitete i predstavlja rizik, kako za zdravlje stanovništva tako i za okoliš, registar emisija u zrak s pouzdanim podacima o izvorima emisija u zrak, zagađivačima i zagađujućim tvarima nije uspostavljen…, naveli su iz Ureda za reviziju. Napominju kako su zakon o zaštiti zraka i federalna strategija zaštite okoliša još uvijek u izradi, neke županije nemaju ni izrađene planove zaštite okoliša i zaštite zraka. - Konstatirano je i kako ni kontrola kvalitete zraka koja se vrši nije sveobuhvatna jer nije osigurano praćenje propisanih parametara kvalitete zraka - stoji u izvješću revizije.

Ističu kako se još nije osiguralo da se u suradnji s ostalim institucijama uspostavi registar emisija u zrak koji bi pružao pouzdane podatke o izvorima emisija u zrak, zagađivačima i zagađujućim tvarima koje se ispuštaju u zrak. Još nije okončana izrada prijedloga lokacija mjernih postaja federalne mreže kako bi Vlada mogla utvrditi lokaciju mjernih postaja, čime bi se omogućila uspostava odgovarajuće kontrole kvalitete zraka za područje cijeloga entiteta. I dalje nije osigurano redovito informiranje Vlade o kvaliteti zraka u FBiH. Novi zakon o zaštiti zraka, koji čeka godinama na usvajanje u oba doma Parlamenta, predviđa da tvrtka za koju inspekcije utvrde da zagađuje zrak mora platiti kaznu od 500 do 10.000 KM. Iako se oko ovog zakona treba provesti javna rasprava, njegove odrednice koje bi štitile kvalitetu zraka na prostoru FBiH jasno su određene i u prednacrtu te su u skladu s normama koje vrijede u EU.

U prijedlogu piše kako će se novčanom kaznom od 1000 do 10.000 KM kazniti pravna osoba ako obavlja djelatnost ugradnje, održavanja, servisiranja ili provjere ispuštanja opreme koja sadrži supstancije koje oštećuju ozonski omotač ili zamjenske supstancije ili je proizvedena pomoću njih, kao i djelatnost sakupljanja i obnavljanja tih supstancija iz te opreme bez dozvole definirano odredbama članka zakona; stavlja u promet nove proizvode i opremu koji koriste kontrolirane supstancije koje oštećuju ozonski omotač.

Inspekcije i kazne

Kaznom od 500 do 1000 KM kaznit će se odgovorna osoba u pravnom subjektu ili tvrtki zbog propusta koji su nastali u zaštiti kvalitete zraka, moći će se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti, a odgovornoj osobi da vrši određene poslove na razdoblje od 30 dana do 6 mjeseci. FBiH, županije, općine i gradovi morat će imati ugrađene mjerne postaje koje će pratiti kvalitetu zraka i prisutnost opasnih čestica. Kao krovna organizacija koja bi pratila i izvještavala o kvaliteti zraka u FBiH spominje se Federalni hidrometeorološki zavod koji bi i u dnevnim prognozama izvještavao o zagađenosti zraka u pojedinim sredinama. Na temelju ocjene kvalitete zraka bi se, u ovisnosti o utvrđenoj gornjoj i donjoj granici ocjenjivanja, prostor FBiH razgraničavao na zone i aglomeracije kvalitete zraka.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube