• Short title article: Kazna 4 000 maraka

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojio Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Tužiteljstvu BiH i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu BiH, čiji je predlagač zastupnik Milorad Kojić, a koji su razmatrani po hitnom postupku.

Predloženim zakonima bilo je predviđeno da danom stupanja na snagu tih zakona prestaju važiti Zakon o Tužiteljstvu i Zakon o sudu BiH.

Zastupnički dom prihvatio je zahtjev zastupnika Milana Dunovića, Zlatana Begića i Vlatka Glavaša da se po hitnom postupku razmatra Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u Bosni i Hercegovini.

Dunović je kazao da je od izuzetne važnosti da se po hitnom postupku usvoji ova izmjena zakona, koja je vrlo jednostavna.

Alkotest i kazna

Pojasnio je da se radi o tome da je predviđena novčana kazna od 4.000 KM i šest kaznenih bodova u slučaju da vozač koji je pod utjecajem alkohola ili narkotika odbije testiranje.

''Do sada smo imali situaciju da netko tko je konzumirao nedozvoljena sredstva ili alkohol u dozi većoj od dozvoljene, da mu je bilo jeftinije da odbije testiranje, nego da se ustanovi da je pod utjecajem alkohola. Iz tog razloga smo tražili hitnu proceduru'', kazao je Dunović.

Dodao je kako misli da će predložena izmjena doprinijeti većoj sigurnosti na cestmaa.

Zastupnici su glasovali o predloženom zakonu, ali je zbog nedostatka entitetske većine, on upućen Kolegiju na usuglašavanje.

Državna strategija

Podržana je zastupnička inicijativa Nihada Omerovića kojom se traži od Ministarstva pravde BiH da, u suradnji sa VSTV-om i Nadzornim tijelom za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, u roku od 30 dana od dana usvajanja inicijative dostavi Predstavničkom domu PSBiH detaljnu analizu provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Zastupnički dom je usvojio Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2022. godinu.

Usvojeni su i zaključci iz Mišljenja Komisije za financije i proračun u vezi sa Izvještajima Ureda za reviziju institucija BiH o financijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu, a jedan od zaključaka je da Zastupnički dom prihvaća 72 izvještaja financijske revizije institucija BiH za 2022. godinu.

Između ostalog, usvojen je i Izvještaj - Praćenje realizacije preporuka revizije učinka ''Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH''.

GREVIO odbor

Zastupnici su usvojili Izvještaj GREVIO odbora za BiH o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije) i Preporuke Odbora potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Europe, kao i zaključke nadležne parlamentarne komisije u vezi sa tim izvještajem.

Usvojena je i zastupnička inicijativa Šemsudina Dedića, kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku usvoji i dostavi Nacrt zakona o proračunu  institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu Predsjedništvu BiH, koje će podnijeti Prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje.

Zastupnički dom je usvojio i zastupničku inicijativu Nihada Omerovića i Safeta Keše kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da putem Ministarstva financija i trezora izdvoji sredstva u iznosu od 1.000.000 KM za medicinsku pomoć stanovništvu Gaze, sa posebnim naglaskom na djecu Gaze.

Data je suglasnost za ratifikaciju: Ugovora o financiranju između BiH i Europske investicijske banke, Projekt gradskog prijevoza u Sarajevu i Ugovora o grantu (Projekt Vodovod Visoko) između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant od Europskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok