Školski odbor Srednje ekonomske škole Livno raspisao je natječaj za popunu radnih mjesta.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Srednja ekonomska škola Livno
Ur. broj 277 /21.
Livno, 29. listopada  2021.g.

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/04) i članka 39. Statuta škole, Odluke Školskog odbora br. 276/21. od 29. listopada 2021. a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ Livno, br.:06-01-34-1909/21.od 28. listopada 2021.Školski odbor Srednje ekonomske škole raspisuje

Natječaj

za popunu radnog mjesta

I.
Raspisuje se natječaj za:

1. Profesor ekonomske skupine predmeta, 1 izvršitelj (13 sati nastavne norme, do kraja nastavne 2021./2022. godine).

II.

Pored općih uvjeta propisnih zakonom kandidati trebaju ispunjavati uvjete određene prema  Zakonu o srednjem školstvu  („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj  12/04 i 12/08),  Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi („Narodne novine HBŽ“ broj:01/12., 1/14. i 6/19.) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

III.

Uz Prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:

kraći životopis (kontakt broj i adresu),
original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
rješenje o nostrifikaciji, original ili ovjerenu kopiju (ukoliko je diploma stečena u drugoj državi),
uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerenu kopiju,
izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerenu kopiju
uvjerenje iz županijskog zavoda za upošljavanje, (ukoliko se kandidat nalazi na zavodu za upošljavanje),
uvjerenje ili potvrda o radu u nastavi ili drugim poslovima usko vezanih za djelatnost obrazovanja,
potvrda o položenom stručnom ispitu, original ili ovjerenu kopiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Natječaj će biti objavljen u javnim glasilima Livna i na oglasnoj ploči Srednje ekonomske škole Livno, te isti ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu o srednjem školstvu, Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo radno mjesto.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani najmanje dva dana prije održavanja intervjua, isključivo kontaktiranjem kontakt telefonom navedenim u prijavi za natječaj.

Primljeni kandidat je obvezan dostaviti:

- liječničko uvjerenje u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora.

Prijave se šalju isključivo poštom preporučeno na adresu:

Srednja ekonomska škola Livno
Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1, 80101 Livno
(za Natječaj, ne otvarati).

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube