Protekli tjedan, Gradski odbor HDZ 190 održao je redovnu sjednicu u sklopu priprema za sjednicu Gradskog vijeća Livna.

Na sjednici je, između ostalog, donijeta Odluka o pokretanju inicijative  na Gradskom vijeću, kako bi se donijela odluka kojom bi se vratila nadležnost Gradskom vijeću u postupku imenovanja skupština javnih poduzeća i ustanova kojima je osnivač Grad Livno. U većini gradova/općina, općinska vijeća imenuju članove skupština ali to, naravno, nije slučaj u Livnu jer je  HDZ-ova većina u jednom u proteklih mandata razvlastila Općinsko vijeće te za to ovlastila Načelnika i ogromne ovlasti kocentrirala u jednoj osobi. Sada imamo situaciju da direktori/ravnatelji ustanova i poduzeća na GV prezentiraju izvještaj o radu a GV nema nikakvog utjeca u izbor istih.

Navodi se u priopćenju GO HDZ-a 1990 Livno.

Također, donijeta je Odluka o pokretanju inicijative o usklađivanju zaključaka u postupku dodjele koncesija za izgradnju vjetroparkova.  Naime, u razgovoru sa zainteresiranim investitorima upoznati smo sa nelogičnostima odnosno pogodovanju u navedenom postupku. Uvidom u dokumentaciju konstatirano je sljedeće:

Ministarstvo gospodarstva HBŽ je 14.09.2010., zatražilo je od Općinskog vijeća Livna suglasnost za prihvaćanje Prijedloga predmeta za prihvaćanje prijedloga za dodjelu koncesije za istraživanje potencijala energije vjetra i izgradnju vjetroelektrane “Kruzi” općina Livno.

Općinsko vijeće je dana 03.11.2010.g. donijelo zaključak kojim se dozvoljavaju istražni radovi a zabranjuje daljnja procedura za dodjelu koncesije.

Ministarstvo gospodarstva HBŽ je 29.06.2020.g. traži od Gradskog vijeća Livna, suglasnost za prihvaćanje Prijedloga predmeta za prihvaćanje prijedloga za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrane na lokaciji “Kruzi” i “Vaganj”, općina Livno

01.10.2020.g. Gradsko vijeća Livna donosi zaključak kojim se daje suglasnost za nastavak procedure dodjele koncesije

Iako je prošlo 10 godina između navedenih zahtjeva  Ministarstva gospodarstva HBŽ, oni se razlikuju samo u broju akta, datumu, imenu ministra u to vrijeme i u tome što se u prvome traži suglasnost na istraživanje i izgradnju vjetroparka a u drugome samo izgradnja.

U oba slučaja primjenjuje ista zakonska regulativa, suglasnosti odnosno zaključci OV i GV Livna se u potpunosti razlikuju. U prvome se daje suglasnost za istražne radove a zabranjuje daljnja procedura dodjele koncesije, a drugi uopće ne spominje istražne radove (jer Ministarstvo ne traži suglasnost za njih) a daje se suglasnost na nastavak procedure dodjele koncesije.

Neshvatljivo je čime se vodilo Povjerenstvo za pripremu prijedloga u postupku davanja mišljenja za dodjelu koncesija s obzirom na isti sastav.

Na netom održanoj sjednici GV Livna nakon izlaganja naših vijećnika te konstruktivne rasprave prihvaćena je inicijativa kojom se traži usklađivanje zaključaka u postupku dodjele koncesija, odnosno stavljanje svih zainteresiranih investitora u isti položaj.

I baš kad smo se ponadali da je formirana većina u Gradskom vijeću koja bi mogla preuzeti odgovornost u vođenju grada, ista se na glasovanju o inicijativi kojom bi se vratila nadležnost Gradskom vijeću u postupku izbora skupština javnih poduzeća RASPALA.

Nije nam jasno zašto politički subjekti koji participiraju u GV ne žele preuzeti odgovornost, a to bi možda  trebalo pitati njih.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube