Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ Livno raspisao je natječaj za popunu radnog mjesta "učitelj flaute".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“ Livno

Temeljem članka 60.Statuta Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ ,članka 68. i članka 79 st. 4. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ,  i suglasnosti od Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a broj: 06-01-34-1457/21, od 7. prosinca 2021. god., Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ Livno,  raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

Učitelj flaute - 24 sati tjedno  na određeno vrijeme, do povratka djelatnice sa bolovanja a najdulje do kraja nastavne 2021./22.) jedan izvršitelj,

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

Da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi u osnovnom školstvu HBŽ-a
Da imaju položen stručni ispit

Uz potpisanu prijavu na natječaj kao dokaz o ispunjavanju općih ili posebnih uvjeta, kandidati  trebaju dostaviti:

životopis
ovjerena preslika diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine
original uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
izvadak iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena preslika
diploma ili ovjerena preslika diplome  o položenom stručnom ispitu
Kandidat koji bude izabrani, prije sklapanja ugovora o radu dužan je dostaviti:
Liječničko uvjerenje
Uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
Za izabranog kandidata škola će službenim putem tražiti uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog MUP-a

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati isključivo putem pošte na adresu:

Osnovna glazbena škola „Franjo Serafin Vilhar“
Župana Želimira 17
80101 Livno
sa naznakom ZA NATJEČAJ

Livno, 10. prosinca  2021. godine
Broj: 357 /21.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u