Školski odbor  Srednje ekonomske škole Livno raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Srednje ekonomske škole Livno.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Srednja ekonomska škola Livno
Školski odbor
Ur.br: 295/21
Livno, 18. studenoga 2021. godine

Temeljem članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine„broj:34/03 i 65/13), članka 64. i 65. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 7/04. i 12/04.), članka 39. Statuta škole i Odluke  Školskog odbora broj: 294/21.od 18. studenog 2021. g. Školski odbor  Srednje ekonomske škole Livno raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Srednje ekonomske škole Livno

1. Opći uvjet za izbor i  imenovanje ravnatelja/ice Škole:

da je državljanin/ka BiH;
da je stariji/ja od 18. godina;
da nije otpušten/a iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere (bilo na razini države ili entiteta) u vremenu od tri godine prije obavljanja natječaja;
da nije obuhvaćen/a odredbom članka IX stavak 1. Ustava BiH, (da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji);
da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine„ broj:34/03 i 65/13).

2. Posebni uvjeti za imenovanje ravnatelja/ice srednje škole su:

visoka stručna sprema (VSS) ili II.ciklus Bolonjskog sustava (300 ECTS bodova)
najmanje pet (5) godina radnog iskustva u nastavi ili drugim poslovima usko vezanim za djelatnost obrazovanja;
položen stručni ispit za rad u nastavi.

3. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

kraći životopis;
uvjerenje o državljanstvu;(ne starije od tri mjeseca)
izvadak iz matične knjige rođenih,
ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju od tri godine od objavljivanja natječaja;
ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbama članka IX stavak 1. Ustava BiH, (da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji);
ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
ovjerena preslika diplome;
uvjerenje o radnom iskustvu u nastavi ili drugim poslovima usko vezanim za djelatnost obrazovanja;
uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Kandidat koji bude izabran obvezan je dostaviti: liječničko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

4. Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama FBiH“.

Prijave s potrebnim dokumentima slati preporučeno na adresu: Srednja ekonomska škola Livno, S. S. Kranjčevića 1, 80101 Livno ili donijeti osobno u tajništvu škole sa naznakom „Prijava na natječaj – ne otvarati. „

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.