• Short title article: Prijave u tijeku
Foto: ŠGD“Hercegbosanske šume“d.o.o. Kupres

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03,34/03 i 65/13) članka 7d. Statuta ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, te Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje upravitelja šumarije Drvar, ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres, broj 01/1-365/24 od 30. travnja 2024. godine, ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, objavljuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje upravitelja šumarije Drvar 

ŠGD“Hercegbosanske šume“d.o.o. Kupres

Objavljuje se javni natječaj  za izbor i imenovanje upravitelja organizacijske jedinice:

Šumarija Drvar sa sjedištem u Drvaru.

Upravitelje organizacijskih jedinica  imenuje i razrješava Uprava Društva.

Mandat  upravitelja organizacijskih jedinica  je 4 (četiri) godine.

Ista osoba može biti ponovo imenovana za upravitelja organizacijske jedinice.

Opis pozicije

 • Šumarijom rukovodi upravitelj šumarije.
 • Upravitelj  šumarije za svoj rad i za rad šumarije odgovara Upravi Društva.

Upravitelj šumarije obavlja slijedeće poslove:

 • organizira i rukovodi radom šumarije,
 • brine se o realizaciji mjera i odredbi šumskogospodarske osnove na području kojim gospodari šumarija,
 • predlaže plan gospodarenja gospodarskim jedinicama,
 • sudjeluje u izradi godišnjeg plana u dijelu koji se odnosi na šumariju,
 • brine se o realizacija plana i izvedbenih projekata, operativnog plana za revire,
 • analizira rezultate rada, utvrđuje uzroke koji su doveli do neizvršavanja plana, predviđa mjere za otklanjanje nedostataka i kontrolira primjenu tih mjera;
 • redovito nadzire područje kojim gospodari šumarija i poslove koji se obavljaju na terenu, ukazuje na nedostatke i upućuje na pravilan rad radnika,
 • prati i primjenjuje propise iz oblasti šumarstva (uzgoj, zaštita, iskorištavanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda, lov i dr.)
 • stara se o potpunoj i pravovremenoj snabdjevenosti šumarije svim sredstvima i materijalima potrebnim za proizvodnju,
 • brine se o redovnom i kvalitetnom čuvanju i zaštiti imovine Društva,
 • brine se o poboljšanju uvjeta rada,
 • brine se o optimalnom korištenju glavnih i sporednih šumskih proizvoda,
 • predlaže direktoru raspored na radno mjesto zaposlenika raspoređenih u šumariju,
 • brine se o primjeni propisa zaštite na radu,
 • sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na oblast šumarstva,
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje narede Uprava Društva i direktor.

Cijeli natječaj možete pročitati ovdje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok