Udruga Dinarica, koja djeluje u sklopu WWF Adrie, provodi projekt o istraživanju endemskih vrsta riba Livanjskog polja.

Tim povodom u zgradi Gradske uprave Livna održan je sastanak gradonačelnika Darka Čondrića i predstavnika Dinarice Vedrana Kordića i Sanje Duranović. Na sastanku su predstavljeni ciljevi projekta koji se odnose na uspostavljanje zaštite vrijednih autohtonih ribljih vrsta u Livanjskom polju. S obzirom na to da je polovina Livanjskog polja redovno pod vodom ono je zapravo kombinacija močvara velike vrijednosti, važnog staništa ptica te tresetišta i livada u kojima su nastanjene endemske i rijetke vrste.

U rijekama Livanjskog polja kao i u Buškom jezeru i Mandeku nalazi se dvadeset različitih vrsta riba. Neke od njih su karakteristične samo za ovo područje što ih u biološkom smislu čini posebno vrijednima. Cilj projekta, koji provodi Udruga Dinarica, je uspostavljanje zaštite vrijednih ribljih vrsta. Kroz projekt će se pratiti brojnost pet endemskih ribljih vrsta i njihovih populacija, te putovi migracija u podzemlje kao i prijetnje njihovom opstanku. Rezultat projekta će biti predložene mjere zaštite riba koje bi trebale biti usklađene s okvirnom direktivom o vodama Europske Unije i sa Strategijom Europske Unije za bioraznolikost do 2030. Projektom će se predložiti i zagovarati uvrštavanje endemskih vrsta koje već nisu zaštićene u Crvenu listu ugrožene faune FBiH i sanacija pojedinih područja od invazivnih, štetnih i ekonomski neisplativih vrsta Gradonačelnik Čondrić je, podržavajući predstavljeni projekt, predstavnike Dinarice upoznao i s planovima Grada Livna kada je u pitanju izrada nove Strategije razvitaka te kazao da će se dio planiranih aktivnosti kroz Strategiju odnositi i na potencijal kojim Livno obiluje u smislu bioraznolikosti. Suradnja je potrebna i zbog razmjene informacija kako bi sve aktivnosti kako aktivista ovog projekta, tako i drugih koji se bave zaštitom prirode i njezinim proučavanjem i istraživanjem, i zbog zaštite i unapređenja socio-ekonomskog razvoja lokalne zajednice, ekoturizma i edukacijskog turizma te usklađenosti s pravnim okvirima. Grad Livno će učiniti sve kao bi zaštitio prirodnu raznolikost i biodiverzitet na svom području te istovremeno omogućiti i nesmetani gospodarski razvoj.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok