Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ provodi program Unaprjeđenje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema – LAB-OP.

LAB-OP: suradnjom sa EU do moderne  laboratorije

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ provodi program Unaprjeđenje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema – LAB-OP, kojeg sufinancira Europska unija, putem Programa Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Nabavka opreme za laboratorijski informatički sustav (LIS) je najznačajnija aktivnost projekta LABOP. U Županijskoj bolnici „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno već je obavljena instalacija opreme i edukacija kadra. Također, iste aktivnosti su u toku u svim domovima zdravlja i Zavodu za zdravstveno osiguranje HBŽ.

Informatizacija će smanjiti troškove i unaprijediti rad bolničkih laboratorija, olakšati rad medicinskim djelatnicima, smanjiti vjerojatnoću  grešaka, skratiti liste čekanja, te omogućiti praćenje tijeka bolesti i utvrđivanje uzročno posljedičnih veza. Nadalje, budući da je projektom planirana instalacija LIS sustava u domovima zdravlja, ovaj projekat će imati direktne pozitivne učinke na pacijente: laboratorijski nalazi će biti dostupni kako doktorima opće prakse tako i specijalistima na svim bolničkim odjelima što će u konačnici smanjiti potrebu za dolascima pacijenata u županijsku bolnicu po nalaze.

Uvođenje Laboratorijskog informatičkog sustava je samo prvi korak u planiranoj potpunoj informatizaciji zdravstvenog sustava u HBŽ.

PCR: boljom dijagnostikom do efikasnije zdravstvene zaštite

Naša županija se u toku pandemije COVID 19 našla u teškoj situaciji jer na području županije nije postojao niti jedan aparat za PCR testiranje. Uzorci uzeti od naših pacijenata morali su se slati na testiranje u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, što je uzrokovalo veliko financijsko opterećenje za naš zdravstveni sustav, jer je to pored troška samog testiranja stvaralo i dodatne troškove pri transportu uzoraka.

PCR (eng. polymerase chain reaction), odnosno lančana reakcija polimeraze ima brojne primjene u medicini: od toga da omogućava brzu i pouzdanu dijagnostiku različitih infektivnih oboljenja, preko primjene  u prenatalnoj dijagnostici,  do testova očinstva. PCR je postao nezamjenjiv u dijagnostici virusa HIV, tuberkuloze, a u posljednje dvije godine je postao i zlatni standard za dijagnozu COVID 19.

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, kroz projekat UNDP-ja, je uspjelo obezbjediti nabavku opreme za otvaranje PCR kabineta u sklopu Županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno. Sva oprema je već dostavljena Županijskoj bolnici i u toku je edukacija kadra. Nadamo se što skorijem otvaranju kabineta za PCR testiranje Županijske bolnice.

MRI: tekuće aktivnosti na unaprjeđenju zdravstvene zaštite

Prema Popisu stanovništva iz 2013. godine Hercegbosanska županija imala je 84.127 stanovnika i niti jedan uređaj magnetske rezonance. 

Županijska bolnica “Dr. fra Mihovil Sučić” Livno ključna je zdravstvena ustanova u HBŽ. Njezina djelatnost je pružanje usluga dijela primarne zdravstvene zaštite, sekundarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, te dijela djelatnosti na tercijarnoj razini. Pacijenti kojima se ne može pružiti odgovarajući medicinski tretman pri županijskoj bolnici, uključujući i snimanje na MR, upućuju se u Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru udaljenu oko 120 km. Kada se radi o potrebi dobivanja brzih informacija bitnih za zdravlje i život stanovnika, to je izuzetno velika udaljenost, posebno imajući u vidu i popratni gubitak vremena neophodan za dobivanje suglasnosti za liječenje izvan HBŽ od ZZO HBŽ.

I pored centralne uloge u sustavu zdravstvenog osiguranja HBŽ, Bolnica nikada nije imala uređaj za magnetsku rezonancu (MR). Ovaj uređaj omogućuje suvremenu, neinvazivnu, radiološku i dijagnostičku metodu koja pruža vizualizaciju cijelog organizma i promjena uvjetovanih različitim bolestima. Omogućuje bolji uvid u pojedine dijelove ljudskog tijela, sve organe, meko tkivo, kosti, zglobove, odnosno sve strukture u unutrašnjosti tijela. Pored toga MR ne koristi ionizirajuće niti X-zračenje, te je znatno sigurnija dijagnostička metoda od rendgena i CT aparata. Ministarstvo smatra da je jedan ovakav aparat neophodan za uredno funkcioniranje zdravstvenog sustava i pružanja kvalitetne zdravstvene njege na području Hercegbosanske županije.

Zbog ograničavajućih financijskih mogućnosti, uključujući i naslijeđene dugove, bolnica nije u mogućnosti samostalno financirati nabavku navedenog uređaja. Prema podacima Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ u prethodne  dvije godine (2020. i 2019. godina) isplaćeno je oko 580.000 KM za radiološke usluge (liječenja izvan HBŽ). Troškovi nabavke jednog aparata MR i propratne opreme iznose nešto manje od 2 500 000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo kontinuirano radi na iznalaženju donatorskih sredstava; računica je jasna, nabavkom MRI uređaja ne samo da bi se povećao kvalitet zdravstvene usluge u Županiji već bi se i sam projekat kroz smanjenje troškova liječenja izvan Županije financijski isplatio nakon nekoliko godina.

Osiguranje zdravstvene zaštite na najvišem nivou kojeg omogućuje razvoj moderne tehnologije pretpostavka je ekonomskog razvoja Županije. Nabavka MRI aparata je dakle investicija a ne trošak i Ministarstvo će učiniti sve da u što skorijem roku realizuje ovu aktivnost. Otvoreni smo za saradnju sa dijasporom i svim pojedincima i organizacijama koji mogu biti od pomoći u realizaciji ove aktivnosti, u zajedničkom interesu  privrede i građana.

MINISTAR Momčilo Bajić

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u