Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja putem javnog nadmetanja, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, prodaje nekretnine.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE
ZDRAVSTVENOG STANJA
Branislava  Đurđeva  12. Sarajevo

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj U.O. 16/21 od 14.07.2021.godine i Odluke Vlade FBiH V. Broj 1307/21 od 19.08.2021.godine (Sl. Novine FBiH 67/21), direktor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja objavljuje:

DRUGI JAVNI OGLAS
za prodaju nekretnina
Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Livnu

1. PREDMET PRODAJE

1.1 Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja putem javnog nadmetanja, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, prodaje nekretnine:
I. Stan površine 34 m2 koji se nalazi na I. katu zgrade u Livnu, na adresi Župana Želimira bb, označen kao k.č. 1/220 E21, stan broj 17 na I. katu lamele 1 površine 34,23 m2, upisan u z.k. uložak 873 k.o. Livno, zajedno sa ¼ dijela vlasništva na sljedećim nekretninama:
K.č. 1/220 E39 hodnik 3 HS1 u prizemlju površine 11,00 m2, upisan u z.k. uložak 2457 k.o. Livno;
K.č. 1/220 E40, hodnik i stubište L.1-a HS2 na I. Katu površine 25,19 m2 upisan u z.k. uložak 2458 k.o. Livno;
K.č. 1/220 E41 hodnik i stubište L-1 a HS3 na II. katu površine 12 m2 upisan u z.k. uložak 2459 k.o. Livno;
POČETNA CIJENA 43.941,87 KM.

II. Stan površine 31 m2 koji se nalazi na I. katu zgrade u Livnu, na adresi Župana Želimira bb, označen kao K.č. 1/220 E22, stan broj 18 na I. Katu lamele 1 površine 31,20 m2, upisan u z.k. uložak 874 k.o. Livno, zajedno sa ¼ dijela vlasništva na sljedećim nekretninama:
K.č. 1/220 E39 hodnik 3 HS1 u prizemlju površine 11,00 m2, upisan u z.k. uložak 2457 k.o. Livno;
K.č. 1/220 E40, hodnik i stubište L.1-a HS2 na I. Katu površine 25,19 m2 upisan u z.k. uložak 2458 k.o. Livno;
K.č. 1/220 E41 hodnik i stubište L-1 a HS3 na II. katu površine 12 m2 upisan u z.k. uložak 2459 k.o. Livno;
POČETNA CIJENA 45.098,23 KM

III. Stan površine 30 m2 koji se nalazi na II. katu zgrade u Livnu, na adresi Župana Želimira bb, označen kao K.č. 1/220 E35, stan broj 19 na II. Katu lamele 1 površine 30,40 m2, upisan u z.k. uložak 887 k.o. Livno, zajedno sa ¼ dijela vlasništva na sljedećim nekretninama:
K.č. 1/220 E39 hodnik 3 HS1 u prizemlju površine 11,00 m2, upisan u z.k. uložak 2457 k.o. Livno;
K.č. 1/220 E40, hodnik i stubište L.1-a HS2 na I. Katu površine 25,19 m2 upisan u z.k. uložak 2458 k.o. Livno;
K.č. 1/220 E41 hodnik i stubište L-1 a HS3 na II. katu površine 12 m2 upisan u z.k. uložak 2459 k.o. Livno;
POČETNA CIJENA 43.941,87 KM.

IV. Stan površine 31 m2 koji se nalazi na II. katu zgrade u Livnu, na adresi Župana Želimira bb, označen kao K.č. 1/220 E36, stan broj 20 na II. Katu lamele 1 površine 31,20 m2, upisan u z.k. uložak 888 k.o. Livno, zajedno sa ¼ dijela vlasništva na sljedećim nekretninama:
K.č. 1/220 E39 hodnik 3 HS1 u prizemlju površine 11,00 m2, upisan u z.k. uložak 2457 k.o. Livno;
K.č. 1/220 E40, hodnik i stubište L.1-a HS2 na I. Katu površine 25,19 m2 upisan u z.k. uložak 2458 k.o. Livno;
K.č. 1/220 E41 hodnik i stubište L-1 a HS3 na II. katu površine 12 m2 upisan u z.k. uložak 2459 k.o. Livno;
POČETNA CIJENA 45.098,23 KM

1.2. Stanje nekretnina i opremljenost: Sve nekretnine se nalaze u stambeno poslovnoj zgradi koja je sagrađena 2007. godine. Sve instalacije su funkcionalne, stanovi su vrlo malo korišteni. Stanovi se prodaju potpuno opremljeni: sva oprema u kupatilu, kuhinjski elementi sa pločom za kuhanje, napom, manjim hladnjakom i dr, bračni krevet, dva noćna ormarića, komoda, ugradbeni ormar, radni stol i klimatizacija. Navedena oprema ulazi u procijenjenu vrijednost nekretnina.

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Nekretnine koje su predmet javnog nadmetanja prodaju se ponuđaču koji dostavi najveću cijenu.
2.2. Ponuđači imaju pravo dostaviti ponudu za jednu ili više nekretnina pod 1.1. s time da se dostavlja ponuda za više nekretnina svaka se dostavlja posebno na način kako je označeno  kao pod 3.4.
2.2. Pravo učešća na nadmetanju imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja izvrše uplatu depozita/kaucije u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti nekretnine/početne cijene.
2.3. Uplate kaucije/depozita vrši se na račun Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja: 1020500000078568 kod Union bank dd Sarajevo.
2.4. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja nemaju članovi komisije za prodaju kao ni članovi njihove uže porodice.

3. PREGLED NEKRETNINA I DOSTAVLJANJE PONUDA

3.1. Nekretnine se mogu pregledati pregledati isključivo na termine koji se odrede uz prethodnu najavu kontak osobi.
3.2. Kontakt osobe su:Ivan Cvjetković 033/250-578; 063/492-017(Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
3.4. Ponudu na popunjenom pisanom obrascu iz ovog oglasa (Prilog 1), u zatvorenoj koverti sa prilozima kako je navedeno na obrascu, sa naznakom «Ponuda za Javno nadmetanje za prodaju nekretnina (obavezno navesti nekretninu za koju se dostavlja ponuda) - NE OTVARAJ», sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije/depozita, primaju se na protokolu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ul. Branislava Đurđeva broj 12. Sarajevo, soba 206. I.sprat, svaki dan od 09.00 do 14.00 sati a najkasnije do srijede 27.10.2021.godine do 14:00 sati ili putem poštanske pošiljke (preporučena ili brza pošta).
3.5. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje.
3.6. Sve ponude koje ne budu uključivale svu potrebnu dokumentaciju kako je navedeno u obrazcu ponude – Prilog 1. Neće se smatrati urednim i biti će vraćene.

4. JAVNO OTVARANJE PONUDA

4.1. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude, održat će se dana srijeda 27.10.2021.godine  u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog  stanja, ul. Branislava Đurđeva  broj 12 Sarajevo,  II.  sprat, sala za sastanke u 14.30 sati.
4.2. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda  identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predana ili pristigla.
4.3. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

5. OBAVEZE KUPCA

5.1. Ponuđač koji ponudi najvišu cijenu (Kupac) dužan je pristupiti zaključenju notarski obrađenog i ovjerenog Ugovora o kupoprodaji nekretnine u roku od petnaest (15) radnih dana od dana završetka nadmetanja.
5.2. Sve troškove prenosa vlasništva, notarske obrade i ovjere, poreza kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.
5.3. Kupac je dužan za nekretninu/nekretnine uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene (s uračunatim depozitom) prije ili prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
5.5. Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora kupac odustane od njegove realizacije, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača, a zbog odustajanja gubi se pravo na povrat uplaćenog depozita.

6. DODATNE INFORMACIJE

6.1. Učesnicima u Javnom nadmetanju čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit će biti vraćen  u roku od pet (5) radnih dana od dana otvaranja ponuda. Pobjedniku nadmetanja depozit će biti uračunat u kupoprodajnu cijenu što će se konstatovati zaključivanjem  kupoprodajnog ugovora.
6.2. Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osoba na naznačene brojeve telefona ili e-mail.
6.3. Tekst Javnog nadmetanja i obrazac ponude (Prilog 1) se može preuzeti sa web stranice Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja www.imvzs.ba kao i u prostorijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ul. Branislava Đurđeva  br. 12, 71 000 Sarajevo, kancelarija broj 206, I sprat, svaki radni dan od 09.00 do 14.00 sati.

Oglas ostaje otvoren do srijede 27.10.2021.godine do 14.00 sati kada je krajnji rok za dostavu ponuda.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u