Sva nemoć udruge građana «Turani» pred istinom je postala očita iz njihovog «demanta» objavljenog dana 17.listopada 2021.g. na portalu „Livno Online“, posebice kad se ima u vidu da tim «demantom» nije demantirana niti jedna činjenica koja je iznijeta u javnost u priopćenju društva „Lara Natural“ d.o.o. od 04.10.2021.g.

Tako Udruga građana Turani ne demantira da je Vlada HBŽ, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela odluku da izgradnju pumpne stanice «Pašinac», financira sa 40.000,00 KM, te da je na osnovu te odluke i uplaćeno 40.000,00 KM na račun Općine Livno, ali prešućuju činjenicu da je i dodatnih 40.000,00 KM uplaćeno na račun udruge «Turani» što ukupno iznosi 80.000,00 KM. Obzirom na prednje oštećen je proračun HBŽ za iznos od 40.000,00 KM koji je uplaćen na račun udruge Turani. Ovom malverzacijom, bez pravnog osnova je „Udruga građana Turani“ na račun primila iznos od 40.000,00 KM koje su naknadno prikazivali kao vlastita ulaganja u financiranju pumpne stanice „Pašinac“. Uplata na račun udruge je izvršena na temelju Aneksa Ugovora od dana 29.12.2018.g. koji su u cilju nezakonitog izvlačenja novca iz proračuna zaključili bivši ministar Poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Ivica Brešić i predsjednik „Udruge građana Turani“ Branko Suša.

>>> Demanti Udruge građana "Turani" na priopćenje "Lara Natural"

Također nije demantirana niti tvrdnja Lara Natural d.o.o. da je ta odluka Vlade na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijeta bez projektne dokumentacije, bez lokacijske dozvole i bez odobrenja za građenje. Šta više tu tvrdnju iznijetu od Lara Natural d.o.o. u svom demantu udruga Turani i potvrđuje i to na način da uz demant dostavlja Potvrdu iz koje je razvidno da postoji samo zahtjev udruge za izdavanje lokacijske dozvole, a koji je podnijet u 2019 godini. Za tajnu građevinsku dozvolu ( za koju udruga tvrdi da postoji, a koju nitko nije vidio ) ne dostavlja uz demanti ni Potvrdu, iz čega proizlazi da su navodi iz priopćenja Lare Natura d.o.o. točni. Iz Obavijesti od 01.07.2021.g.koje smo dobili od strane nadležnih službi Općine Livno jasno proizlazi da ne postoji izdana lokacijska, a niti građevinska i uporabna dozvola.

U iznesenom „demantu“ se ponavljaju ranije iznijeti lažni navod da su ukinuta «sva lažna rješenja od strane Vlade HBŽ», jer niti jedno rješenje koje je donijeto u korist društva Lara Natural nikada nije ukinuto, niti je koncesija «stavljena van snage». Naprotiv, sva rješenja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao i sva inspekcijska rješenja kojima se zabranjivao rad na istražnom polju su pravomoćno poništena.

U priopćenju društva Lara Natural d.o.o. objavljenog na portalu Livno Online 04.10.2021.g   je posebno istaknuto da pored ove uplate od 40.000 KM na račun Udruge građana Turani je dana 28.prosinca 2018.g. isplaćeno i dodatnih 10.000 KM za navodnu zamjenu dotrajalih vodovodnih cijevi od Buster stanice Turani do rezervoara Petrovača, koje su netragom nestale sa računa udruge, a cijevi prema dostupnim informacijama od mještana sela nikad nisu zamijenjene, a niti je navedeni projekt realiziran. Navedeni projekt je morao biti implementiran, o čemu je po ugovoru trebalo biti obaviješteno nadležno ministarstvo poljoprivrede kao ugovorna strana, jer u protivnom su se novci po ugovoru morali vratiti u proračun.

Ovo su stvarne činjenice iznijete priopćenjem društva Lara Natural d.o.o. i  potkrijepljene dokazima, a koji dokazi jasno prezentiraju način na koji se nezakonito izvlači novac iz proračuna i ove činjenice se „demantom“ ne dovode u pitanje.

U odnosu na malverzacije bivšeg ministra Ivice Brešić i  udruge građana «Turani koje su dovele do oštećenja proračuna za 50.000,00 KM a povodom izgradnje pumpne stanice «Pašinac» i nerealiziranog projekta zamjene vodovodnih cijevi  istina će uskoro izaći na vidjelo. Iza tih malverzacija su ostali tragovi na papiru koju se više ne mogu izbrisati. Prema dostupnim informacijama kojima raspolažemo protiv aktera ovih malverzacija je već pokrenuta istraga.

Prilozi: Obavijest od dana 01.07.2021.g. Uvid u Aneks II ugovora od dana 29.12.2018.g. i uplatnica od dana 27.12.2017.g.  Uvid u Ugovor o sufinanciranju od 28.prosinca 2018.g. i uplata na račun udruge građana Turani od 28.12.2018.g.   

Lara Natural d.o.o.

 

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u