Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Osnovnog cjenika šumskih drvnih sortimenata za 2022. godinu Šumskogospodarskom društvu ”Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres. Nakon razmatranja Vlada je donijela i Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Razlog donošenja ovog Zakona temelji se, prije svega, na potrebi reguliranja radnih odnosa državnih službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima i rukovodećih državnih službenika u tijelima državne uprave u Hercegbosanskoj županiji. U ovom Zakonu nudi se jasniji koncept rješenja predmetne problematike i to na jedinstven način, pa su tako ovim Zakonom nedvojbeno propisani rokovi za pokretanje pojedinih radnji i nudi se sustavno rješenje u reguliranju radnih odnosa i stjecanja statusa državnih službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima i rukovodećih državnih službenika.

U dijelu sjednice donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20. godina. Vlada je donijela Odluku o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20. godina. Također, donijela je i Odluku o utvrđenoj procijenjenoj vrijednosti nastavka izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period 20 godina, te Rješenje o ponovnom imenovanju Povjerenstva za nabavke usluga izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije  za period od 20 godina.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije, te uputila na daljnje postupanje u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju članova radne skupine za izradu procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara Hercegbosanske županije.

Između ostalog, donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na provedbu Programa podrške gospodarstvu u općinama Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar i na provedbu Programa poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa za poslovne subjekte sa padom prihoda u 2020. godini.

Vlada je primila k znanju informaciju o stanju i kretanju migranata na području Hercegbosanske županije.

Na koncu sjednice na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti proračunskom korisniku Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad za realizaciju kapitalnih izdataka iznosu od 9.530,35 KM kao proračunska sredstva za izradu fasade na radionicama škole i za nabavu opreme u iznosu od 10.000,00 KM kao proračunska sredstva za nabavu informatičke opreme i opreme za športsku dvoranu za potrebe izvođenja nastave utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu.

Pratite Livno Online na Facebooku, Twitteru, Instagramu ili Youtube-u