Temeljem članka 60.Statuta Osnovne glazbene škole „Franjo Serafin Vilhar“ ,članka 68. i članka 79 st. 4. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ, i suglasnosti od Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a broj: 06-01-30-1357/22, od 1. kolovoza 2022. god., Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo Serafin Vilhar“ Livno,  raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

Učitelj flaute  - 24 sati tjedno (puna norma) na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta, jedan izvršitelj,

Učitelj glasovira – 24 sata tjedno (puna norma) na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2022. /2023. godine), jedna izvršitelj

Učitelj gitare – 24 sata tjedno ( puna norma ) na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2022. /2023. godine), jedna izvršitelj

Učitelj violine – pola norme  na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2022./2023. godine), jedan izvršitelj

Učitelj harmonike - pola norme na određeno vrijeme ( do kraja nastavne 2022./2023. godine), jedan izvršitelj

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

Da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi u osnovnom školstvu HBŽ-a

Da imaju položen stručni ispit

Uz potpisanu prijavu na natječaj kao dokaz o ispunjavanju općih ili posebnih uvjeta, kandidati  trebaju dostaviti:

životopis

ovjerena preslika diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine

original uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

izvadak iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena preslika

diploma ili ovjerena preslika diplome  o položenom stručnom ispitu

Kandidati koji budu izabrani, prije sklapanja ugovora o radu dužni su dostaviti:

Liječničko uvjerenje

Uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

Za izabranog kandidata škola će službenima putem tražiti uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog MUP-a

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati isključivo putem pošte na adresu:

Osnovna glazbena škola „Franjo Serafin Vilhar“
Župana Želimira 17
80101 Livno
sa naznakom ZA NATJEČAJ

Livno, 2. 8. 2022. godine 

Predsjednik Školskog odbora

Broj:  242/22

Martina Čato

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube