U narednom razdoblju slijede aktivnosti na pripremi izrade Prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Livno za 2023. godinu.

Programom rada Gradskog vijeća Livno utvrđuju se poslovi i zadaci Gradskog vijeća, nositelji poslova i zadataka, te rokovi za njihovo izvršavanje u narednoj godini. Program rada Gradskog vijeća utvrđuje se temeljem prijedloga i mišljenja o pitanjima o kojima Gradsko vijeće raspravlja i odlučuje.

Slijedom navedenog, ovim putem pozivamo sve mjesne zajednice sa područja Grada Livna, udruge građana i sve druge pravne osobe sa područja Grada Livna, a također i sve građane Grada Livna da, sukladno članku 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04, 7/09, 3/12 i 8/17), a u vezi s člankom 9. Privremene Statutarne odluke Grada Livna ("Službeni glasnik Grada Livna", broj: 2/18), u pismenoj formi dostave svoje prijedloge za Program rada Gradskog vijeća Livno za 2023. godinu, Kolegiju Gradskog vijeća na adresu Trg branitelja Livna 1, 80101 Livno, najkasnije do 18.11.2022. godine.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok