Foto: Ilustracija

Temeljem Odluke o prodaji službenog vozila Županijskog zavoda za upošljavanje Livno putem Javnog poziva broj: 1723/22. od 07.11.2022. godine, Županijski zavod za upošljavanje Livno objavljuje:

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA ŽUPANIJSKOG ZAVODA ZA UPOŠLJAVANJE LIVNO

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave pisane ponude za kupnju automobila u vlasništvu Županijskog zavoda za upošljavanje Livno.

Predmet prodaje je jedno (1) rabljeno službeno vozilo-automobil sljedećih karakteristika:

-marka vozila: VOLKSWAGEN PASSAT
-tip vozila: 3B
- broj šasije: WVWZZZ3BZYE471683
-godina proizvodnje: 2000
- snaga motora: 85KW
-radni obujam (cm3): 1896
- broj vrata: 5
-boja vozila: crna
- registracija istekla 23.11.2022. godine
-broj prijeđenih kilometara: 487944
-stanje ispravnosti vozila: vozilo je u voznom stanju

Početna cijena vozila je 2.400,00 KM.

Ponude niže od početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju da su dvije ili više ponuda jednake, pristupit će se neposrednom nadmetanju do postizanja najviše cijene.

Prodaja će biti valjana i u slučaju kada za predmetno vozilo  cijenu ponudi samo jedan prihvatljiv ponuditelj.

Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizičke ili pravne osobe koje na ime jamstva uplate novčani iznos u visini 10% od početne cijene vozila, odnosno iznos od 240,00 KM (dvijestotinečetrdesetmaraka). Uplata se vrši polaganjem na blagajnu Županijskog zavoda za upošljavanje Livno.

U slučaju prodaje uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, tj. najpovoljniji ponuditelj je dužan uplatiti ponuđenu cijenu umanjenu za iznos uplaćenog jamstva.

U slučaju neuspjele prodaje navedena sredstva se vraćaju ponuditelju(pod neuspjelom prodajom se smatraju ponude koje nisu izabrane kao najpovoljnije).

Ponuda treba sadržavati : naziv vozila za koji se dostavlja ponuda, ime i prezime ponuditelja odnosno naziv pravne osobe, ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima, dokaz o uplati na ime jamstva i podatke o računu ponuditelja radi povrata novca na ime jamstva. Ponuda mora biti potpisana od strane ponuditelja a ako je ponuditelj pravna osoba ista mora biti ovjerena pečatom pravne osobe.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, poštom na  adresu: Ulica kralja Tvrtka 5 ,80101 Livno ili osobnom dostavom na protokol , najkasnije do 09.12.2022. godine do 1100 . Na koverti naznačiti: „Ponuda za kupnju rabljenog automobila“, ime, prezime i adresu fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, s naznakom-Ne otvaraj.

Javno otvaranje  ponuda na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici, održat će se dana 09.12.2022. godine u 13:00 u prostorijama Županijskog zavoda za upošljavanje , Ulica kralja Tvrtka 5 Livno.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 3 (tri) dana računajući od dana otvaranja ponuda, a kupac je obvezan uplatiti  kupoprodajnu cijenu vozila u roku od 7 (sedam) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Sve poreze i troškove kupoprodaje(prijenos vlasništva, transport i slično), snosi kupac.  Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat uplaćenih novčanih sredstava na ime jamstva, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj koji je sudjelovao u postupku.

Nakon završenog javnog otvaranja ponuda, zapisnik sa otvaranja ponuda, koji će sadržavati informaciju o najpovoljnijem ponuditelju,  uručiti će se svakom nazočnom ponuditelju koji je dostavio ponudu. Ponuditeljima koji nisu nazočni na javnom otvaranju ponuda zapisnik će se dostaviti na adresu navedenu u ponudi.

Vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmetnu prodaju. Vozilo se može pogledati  radnim danom, u vremenu od 1100-1400,do 08.12.2022. godine, na naprijed navedenoj adresi, uz obveznu prethodnu najavu na broj tel: 034/ 203-306. Kontakt osoba Krešimir Omazić.