• Short title article: Sami protiv sebe!?

U petak 19. svibnja 2023. godine u Livnu u organizaciji Tima za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije i OSCE-a održana je obuka kontakt osoba Vlade Hercegbosanske županije o temi sačinjavanja akcijskih planova i planova integriteta.

Obuku su obavili članovi Tima za sprječavanje korupcije Hercegbosanske županije, a organizirana je na temelju Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije 2022.-2024.

Strategija predviđa provodljive, jasne i konkretne sektorske ciljeve i prioritete koji uvažavaju sve specifičnosti administrativne ustrojenosti HBŽ i društva u njoj. Spomenuti ciljevi su nadogradnja i kontinuitet težnji HBŽ u borbi protiv korupcije, te su sukladni i u okviru ciljeva planiranog nacrta Strategije za borbu protiv korupcije 2022. – 2024. Bosne i Hercegovine uz podrazumijevanje određenih specifičnosti za konkretna sektorska područja to jest sami ustroj HBŽ.

Tijekom obuke, uz ostalo, naglašena je važnost pozicija i uloga kontakt osoba u borbi protiv korupcije. Na svim razinama od općina do institucija županije ima 95 kontakt osoba koje će surađivati s Timom za sprječavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji. Također su naglašena dva vida borbe protiv korupcije prevencija i represija.

 Nazočne kontakt osobe, među ostalim, upoznate su s planovima borbe protiv korupcije i akcijskim planovima na razini institucija i javnih poduzeća u županiji kao i planovima institucionalnog integriteta kao i procesom izrade planova integriteta i aktivnostima podložnim koruptivnom djelovanju. U ovoj oblasti veoma je bitna edukacija kontakt osoba i uposlenika u institucijama i javnim poduzećima.

Akcijske planove  voditi će 26 institucije i one će obuhvatiti zbog povezanosti određene institucije i ustanove na razini Hercegbosanske županije. Predstavljene su sheme akcijskih planova skupštine i Vlade Hercegbosanske županije, ministarstava i drugih tijela Vlade Hercegbosanske županije, kao i grad Livno, Tomislavgrad, Glamoč, Drvar, Bosansko Grahovo i Kupres.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok