Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/04), članka 39. Statuta škole, suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ Livno, br. 06-01-30-1602/20. od 23. veljače 2021. godine i Odluke br.47/21. Školskog odbora od 4. ožujka 2021. godine, Školski odbor Srednje ekonomske škole na sjednici održanoj 4. ožujka 2021. godine raspisuje:

Natječaj

za popunu radnog mjesta

I.

Raspisuje se natječaj za:

Profesora engleskog jezika i književnosti – 1 izvršitelj, nepuna nastavna norma, (9 sati), određeno radno vrijeme do kraja nastavne 2020./2021. godine.

II.

Pored općih uvjeta propisnih zakonom kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete sukladno Zakonu o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:12/04. i broj 12/08.) Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:01/12,1/14) i Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Srednje ekonomske škole Livno.

Kandidati trebaju ispunjavati i zdravstvene uvjete za obavljanje navedenih poslova.

III.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama. Kandidati su obvezni dostaviti:

prijavu na natječaj
kraći životopis (kontakt broj i adresu),
dokaz o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu kopiju), VSS: profesor engleskoga jezika i književnosti, diplomirani anglist, magistar engleskoga jezika i književnosti,
original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih,
potvrda o vremenu provedenom na Zavodu za upošljavanja (za neuposlene osobe).

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Natječaj će biti objavljen u javnim glasilima Livna i na oglasnoj ploči Srednje ekonomske škole Livno, te isti ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo radno mjesto.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani najmanje dva dana prije održavanja intervjua, isključivo kontaktiranjem kontakt telefonom navedenim u prijavi za natječaj.

Primljeni kandidat prije sklapanja ugovora o radu je obvezan dostaviti liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Prijave se šalju isključivo poštom preporučeno na adresu:

Srednja ekonomska škola Livno
Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1,80101 Livno
(za Natječaj, ne otvarati).

Školski odbor Srednje ekonomske škole Livno