Vlada Hercegbosanske županije na jučerašnjoj 46. sjednici donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa službenika u Hercegbosanskoj županiji.

U Uredbi o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa službenika u Hercegbosanskoj županiji glasi:

„Državni službenik, namještenik i zaposlenik čije je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje 3 km, ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini od 13 % od prosječne cijene jedne litre benzina MB-95 po kilometru, pomnožene sa brojem dana provedenih na radnom mjestu. Visina naknade ne može biti veća od 400,00 KM mjesečno, bez obzira na udaljenost“. „Prosječna cijena jedne litre benzina MB-95, za zadnja četiri tjedna prosječne cijene goriva objavljene na stranici Vanjsko trgovinske komore Bosne i Hercegovine, utvrđuje se kao početna cijena, zaokružena na dvije decimale“.

„Usklađivanje iznosa vršit će se ukoliko prosječna cijena benzina Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine bude veća ili manja za 10% u odnosu na zadnju utvrđenu cijenu, a usklađivat će se zadnjeg dana u mjesecu za koji se vrši naknada za troškove prijevoza“. „Riječ „trostrukog“ zamjenjuje se riječju „peterostrukog“ u za to odgovarajućim mjestima“.

Obzirom da je Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa službenika u Hercegbosanskoj županiji zadnje izmjene pretrpjela još u travnju 2010. godine, bilo je potrebno pristupiti izmjeni iste u dijelu kojim se regulira visina i način ostvarivanja prava na naknadu troškova prijevoza od mjesta stanovanja do radnog mjesta i nazad, zaposlenih korisnika Proračuna Hercegbosanske županije, kao i dijelu Uredbe kojim se regulira visina otpremnina prilikom odlaska službenika u mirovinu. Analizirajući stvarno stanje u županiji, a imajući u vidu protek vremena, kao i na zastarjelost navedenih odredbi, zajedno s trendom naglog porasta cijena naftnih derivata u prethodnom razdoblju sasvim je jasno kako iznos troškova prijevoza koje ostvaruju zaposleni u institucijama korisnicima proračuna HBŽ nije dostatan da nadomjesti stvarne troškove kojima su izloženi službenici koji navedeno pravo ostvaruju. Stoga je, temeljem Zaključka Vlade HBŽ sadržanog u preambuli Prijedloga Uredbe, a u suradnji s Ministarstvom financija, bilo potrebno pristupiti izmjenama i dopunama iste i propisati povoljnija prava prilikom obračuna troškova prijevoza na posao i s posla te prava na otpremninu, sve to kako bi zaposleni svoja prava mogli ostvarivati u većem opsegu, a posebno imajući u vidu činjenicu da zaposleni u pojedinim tijelima uprave, temeljem posebnih kolektivnih ugovora, na području HBŽ ova prava ostvaruju u većem obujmu, analogno čemu bi došlo do harmonizacije i izjednačavanja prava iz radnog odnosa u pogledu naknade putnih troškova koje ostvaruju svi službenici zaposleni institucijama korisnicima Proračuna HBŽ.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“ te se primjenjuje za obračun plaće od mjeseca ožujaka tekuće godine.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok