• Short title article: Vlada HBŽ

Na danas održanoj sjednici, članovi Vlade Hercegbosanske županije razmatrali su prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi.

Naglašeno je kako osnovni razlog za donošenje izmjena i dopuna na Zakon o socijalnoj skrbi HBŽ prvenstveno leži u činjenici da županijski Zakon od kada je donesen, 1998. godine, nije imao nikakve izmjene niti dopune, te ga iz tog razloga nije bilo moguće dosljedno primjenjivati. Budući da brojne odredbe ovoga zakona više ne odgovaraju sadašnjim društvenim prilikama i potrebama stanovništva nužno je brisati zastarjele odredbe važećeg županijskog Zakona i uskladiti ih s odredbama federalnog Zakona o socijalnoj skrbi koji se primjenjuje od 2018. godine. Zakon je usvojen u obliku Nacrta i upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije na Program utroška sredstava kapitalnih potpora za 2023. godinu u iznosu od 235.000,00 KM. Svrha navedenog Programa je pomoć braniteljskoj populaciji u rješavanju stambenih pitanja, temeljem Pravilnika o stambenom zbrinjavanju branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Također je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ na Program utroška sredstava tekućih prijenosa za 2023. godinu u iznosu od 300.000,00 KM za ratne vojne invalide i članove njihovih obitelji, obitelji poginulih branitelja i za razvojačene branitelje i članove njihovih obitelji. Sredstva su namjenjena za: ostvarenje zdravstvene zaštite korisnika, banjsko i klimatsko liječenje, nabavku ortopedskih pomagala, jednokratne novčane pomoći po zahtjevima korisnika, naknade troškova sahrane, školovanje djece pripadnika braniteljske populacije te potpore braniteljskim udrugama. Vlada je dala suglasnost i na Program utroška sredstava u iznosu od 200.000,00 KM, u svrhu ostvarivanja prava na egzistencijalnu novčanu naknadu razvojačenim braniteljima koji su neuposleni i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Vlada je utvrdila prijedlog teksta Odluke o pravu na novčanu pomoć neuposlenoj rodilji i u obliku Nacrta uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Ovom Odlukom bliže se uređuje: pravo na novčanu pomoć i pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta neuposlenoj rodilji, trajanje prava i visina pomoći, financijska, postupak za ostvarivanje prava na pomoć, zahtjev za doznačavanje sredstava za isplatu pomoći i nadzor nad provođenjem Odluke. Određeno je da se novčana pomoć neuposlenoj rodilji isplaćuje mjesečno u visini 55% najniže plaće u Federaciji BiH i traje najdulje 12 mjeseci od dana rođenja djeteta dok je jednokratna pomoć korisnika prava određena u iznosu od 300 KM

Vlada je usvojila prijedlog Odluke na Program financijske konsolidacije i restrukturiranja Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu a koji je usvojen Odlukom Upravnog vijeća Županijske bolnice. U Programu konsolidacije navedene su tri Mjere kojima se planira saniranje nastalog stanja nelikvidnosti i nemogućnosti ispunjavanja novčanih obaveza ove županijske zdravstvene ustanove. Prvom Mjerom izmirile bi se obaveze bolnice dospjele na dan 31.12.2021. godine prema svim dobavljačima kao i dug za poreze i doprinose sve u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 KM, s planom otplate dugovanja po 2 miliona KM za prve tri godine (2022., 2023. i 2024.). U drugoj Mjeri operativnog restrukturiranja predviđene su aktivnosti za racionalizaciju korištenja postojećih resursa a u trećoj Mjeri aktivnosti na proširenju postojećih kapaciteta (prostor, oprema, kadar, nove tehnologije i zdravstvene usluge). U programu se između ostaloga još navodi da temeljni uzorci nelikvidnosti bolnice leže u neadekvatnom modelu financiranja i plaćanja izvršenih usluga, odnosno disproporciji izvršenih i naplaćenih usluga koji su doveli bolnicu u navedeno stanje te da su problemi gomilanja dugova Županijske bolnice vrlo složeni i zahtjevaju odlučne mjere kako u pogledu izmirenja nagomilanih dugovanja tako i u pogledu iznalaska odgovarajućeg modela financiranja.

Vlada Hercegbosanske županije primila je na znanje Informaciju o stanju u oblasti lovstva na području HBŽ koju je Vladi podnijelo resorno županijsko Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Razmatrajući navedenu Informaciju Vlada je usvojila prijedlog Odluke kojom se raniji Zaključak Vlade od travnja 2022. godine stavlja izvan snage te se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da raskine sve zaključene Ugovore o privremenom korištenju gospodarskih lovišta na području Hercegbosanske županije. Vlada je također usvojila i Zaključak kojim se zadužuje resorno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da žurno pokrene postupak izrade Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije. Budući da su komplicirane i nejasne odredbe postojećeg federalnog Zakona o lovstvu u praksi umnogome otežavale njegovu implementaciju i davanje gospodarskih lovišta na koncesiju, ukazala se potreba za izradom Županijskog Zakona o lovstvu, kojim će se otkloniti sve zapreke za adekvatno uređenje oblasti lovstva na području HBŽ.

Vlada je razmatrala i primila k’ znanju Izvješće MUP-a Hercegbosanske županije o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na području HBŽ u 2022. godini. U izvješću se između ostaloga navodi da je: -Na području MUP-a Kantona 10 tijekom 2022. g. evidentirano 238 prekršaja, odnosno slučajeva narušavanja javnog reda i mira koje je počinilo 297 civilnih osoba a od toga 2 osobe su bile malodobne. U narušavanjima javnog reda i mira sudjelovale su 472 osobe. U odnosu na 2021. godinu evidentiran je manji broj prekršaja za 53 prekršaja ili za 18,21 % i manji broj počinitelja prekršaja za 140 počinitelja ili za 32,04 %. Što se tiče broja prometnih nezgoda, tijekom 2022. godine njih je bilo 677, što je za 59 nezgoda ili 8,02% manje nego prethodne godine, isto tako zabilježen je i pad počinjenih kriminalnih djela za 4,47% u odnosu na 2021. godinu

Na prijedlog Ministarstva financija Vlada je dala suglasnost na Odluku o kriterijima korištenja sredstava Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji po kojima se sredstva tekuće pričuve mogu koristiti za financiranje hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine a to mogu biti: Rashodi i izdatci koji nisu mogli biti predviđeni tijekom procesa planiranja i izrade proračuna, te ukoliko isti ne mogu biti odgođeni za narednu godinu, izdatci u slučaju elementarnih nepogoda, proglašenih od strane nadležnog organa, sponzorstva ili pokroviteljstva od strane predsjednika Vlade ili Vlade Hercegbosanske županije, financiranje projekata koji su od interesa za Hercegbosansku županiju i u drugim slučajevima kada Vlada Hercegbosanske županije, Predsjednik Vlade i Ministar financija utvrde da je to od interesa za Županiju.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok