Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/04) i članka 39. Statuta škole,  a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ Livno, br.: 06-01-34-1909/21. od 18. 8. 2021. god. godine Školski odbor Srednje ekonomske škole na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. godine raspisuje

Natječaj

za popunu radnih mjesta

I.

Raspisuje se natječaj za:

1. Profesor matematike,1 izvršitelj, puna nastavna norma,određeno radno vrijeme,do povratka djelatnice s bolovanja, a najdulje do kraja nastavne 2021./2022. godine
2. Profesor engleskog jezika, 1 izvršitelj, 9 nastavnih sati tjedno, do kraja nastavne 2021./2022. godine.
3. Profesor hrvatskog jezika i književnosti, 1 izvršitelj,12 nastavnih sati tjedno do kraja nastavne 2021./2022. godine.
4. Spremačica škole,1 izvršitelj,na neodređeno i puno radno vrijeme.

II.

Pored općih uvjeta propisnih zakonom kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete sukladno Zakonu o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:12/04. I broj 12/08.) Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:01/12,1/14) i Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Srednje ekonomske škole Livno.

III.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim preslikama.

Kandidati trebaju dostaviti:

- Potpisanu Prijavu na natječaj,koja treba sadržavati naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje,kratki životopis,adresu i kontakt telefon.
- uvjerenje o državljanstvu,
i- zvod iz matične knjige rođenih,
- potvrdu o prebivalištu
- potvrdu o radnom stažu nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme (poslodavca,Porezne uprave i sl.)
- potvrda o vremenu provedenom na Zavodu za upošljavanja (za neuposlene osobe),
- za radno mjesto pod rednim brojem 1,2,3. diplomu o stečenoj stručnoj spremi,nostrificiranu ako je stečena u drugoj državi.
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- za radno mjesto pod rednim brojem 4. svjedodžba o završenoj osnovnoj školi.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Natječaj će biti objavljen u javnim glasilima Livna i na oglasnoj ploči Srednje ekonomske škole Livno, te isti ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja će biti pozvani na intervju.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani najmanje dva dana prije održavanja intervjua, isključivo kontaktiranjem kontakt telefonom navedenim u prijavi za natječaj.

Primljeni kandidat prije sklapanja ugovora o radu je obvezan dostaviti liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Natječaj ostaje otvoren do 27. kolovoza 2021.

Prijave se šalju isključivo poštom preporučeno na adresu:

Srednja ekonomska škola Livno
Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1,80101 Livno
(za Natječaj, ne otvarati).

Školski odbor Srednje ekonomske škole Livno

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube