Kantonalni sud u Livnu je najviša instanca sudbene vlasti u Kantonu 10. Pod nadležnošću Kantonalnog suda u Livnu je Općinski sud u Livnu s odjeljenjima suda u Tomislavgradu i Drvaru.

Na kraju 2021. godine u Kantonalnom sudu u Livnu ostalo je neriješeno 785 predmeta. Tijekom prvog polugodišta 2022. godine Kantonalni sud u Livnu zaprimio je u rad 567 predmeta, tako da su u radu bila ukupno 1.352 predmeta. U prvom polugodištu 2022. godine ukupno je riješeno 596 predmeta, dok je u istom razdoblju prošle godine riješen 691 predmet, što je manje za 95 predmeta ili 13,75%. Na kraju prvog polugodišta 2022. godine ostalo je neriješeno 756 predmeta, dok je na kraju prvog polugodišta 2021. godine ostalo neriješeno 867 predmeta, što je u odnosu na kraj prvog polugodišta 2022. godine manje za 111 predmeta ili za 12,80%.

Ostvarena kolektivna norma suda za prvo polugodište 2022. godinu iznosi 115,11%. Svi suci ovog suda ostvarili su preko 100% prosječne godišnje norme u ovom razdoblju.

Prosječno trajanje 596 riješenih predmeta iznosi 322 dana, što je za 43 dana manje u odnosu ne isto razdoblje 2021. godine kada je prosječno trajanje predmeta iznosilo 365 dana.

Prema godišnjem Planu rješavanja predmeta za 2022. godinu utvrđena je obveza rješavanja 74 prvostupanjska predmeta, dok je prema kvartalnim Planovima rješavanja predmeta za 2022. godinu utvrđena obveza rješavanja ukupno 290 predmeta. Na dan 30.6.2022. godine riješeno je 290 predmeta iz Planova rješavanja predmeta za I i II kvartal tako da postotak riješenosti predmeta iz planova iznosi 100%, dok je iz godišnjeg Plana rješavanja predmeta riješeno 28 predmeta ili 38%, a ostalo je neriješeno 46 predmeta.

Navode iz Kantonalnog suda Livno.