Vlada Hercegbosanske županije, na jučerašnjoj je sjednici u Livnu utvrdila nacrt Zakona o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera te ga, u formi nacrta, uputila Skupštini Hercegbosanske županije u daljnju zakonsku proceduru.

Vlada je također utvrdila nacrt Zakona o najmu stana i uputila ga Skupštini Hercegbosanske županije na razmatranje i usvajanje.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2022.godinu za programe iz oblasti kulture. Ukupno odobrena sredstva u Proračunu za 2022. godinu, za ovu namjenu, iznose 200.000,00 KM. Povjerenstvo zaduženo za donošenje predmetnog Programa utvrdilo je, da je na Javni poziv za predlaganje projekata i programa u oblastima kulture za 2022. godinu pristiglo 76 prijava za redovite programe potpora. Od ukupnog broja pristiglih prijava na redoviti program raspodjele, 53 prijave su zadovoljile kriterije Javnog poziva a 23 prijave nisu zadovoljile kriterije Javnog poziva. Na redovite programe ukupno je raspoređeno 147.000,00 KM, dok je preostali dio sredstava u iznosu od 53.000,00 KM, raspoređen u dodatni dio potpora za sufinanciranje projekata koji nisu sudjelovali u redovitom Pozivu.

Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti ministrici Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, koji za cilj ima pomoć i pružanje stručne potpore oko organiziranja posjeta učenika završnih razreda osnovnih škola Vukovaru-Gradu Heroju u sklopu izvanučioničke – terenske nastave povijesti. Za realiziranje ove Odluke zaduženi su Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa te Ministarstvo financija Hercegbosanske županije svako u okviru svoje mjerodavnosti.

Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Plana investiranja dodijeljenih sredstava potpore iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu. Podsjetimo, Ugovorom o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH od 10.lipnja 2022. godine, Hercegbosanskoj županiji odobrena su sredstva u iznosu od 7.358.882,00 KM. Prema ovom Ugovoru, kojega je Vlada HBŽ potpisala s Federalnim ministarstvom financija, sredstva se trebaju namjenski utrošiti u provođenje strukturalnih reformi i za
financiranje infrastrukturnih projekata, koji su od značaja za FBiH, u omjeru 50% : 50%. Usvojenim Planom investiranja dodijeljenih sredstava, u skladu s potpisanim Ugovorom, Vlada predviđa financirati kapitalne investicije za financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata na prostoru Hercegbosanske županije u iznosu od 3.782.780,00 KM što predstavlja 51,40 % od ukupno uplaćenih sredstava potpore iz Proračuna FBiH. Na prijedlog Ministarstva financija HBŽ, Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti za otvaranje posebnog namjenskog računa Hercegbosanske županije za financiranje ovih kapitalnih investicija.

Tabelarni pregled kapitalnih investicija po usvojenom Planu nalazi se na poveznici: Plan investicija

Temeljem Zakona o Vladi Hercegbosanske županije i Zakona o koncesijama HBŽ, po prijedlogu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, Vlada Hercegbosanske županije, kao koncesor, donijela je Odluku o davanju suglasnosti na prijenos vlasničkih udjela u društvu VE IVOVIK d.o.o. Sarajevo, sa sadašnjeg vlasnika (prenositelja) tvrtke SINOHYDRO (HONG KONG) HOLDING LIMITED, s vlasničkim udjelom 51%, na novog vlasnika (stjecatelja) IVOVIK (Luxembourg) Wind Power S.à r.l, s vlasničkim udjelom 51%. Vlada HBŽ ovim potvrđuje i prihvaća da će konačna vlasnička struktura udjela tvrtke VE Ivovik d.o.o. Sarajevo biti kako slijedi:

– IVOVIK (Luxembourg) Wind Power S.à r.l,– s vlasničkim udjelom 51%
– CNTIC CAPITAL (HONG KONG) CO., LIMITED, s vlasničkim udjelom 39% i
– Ekrem Nanić, Banja Luka, Marije Bursać br. 6 s vlasničkim udjelom 10%

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 15.000,00 KM iz Tekuće pričuve Uredu predsjednika Vlade u svrhu potpore Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO HB Tomislavgrad za obnovu i opremanje prostorija namijenjenih za rad i druženje članova udruge.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube, TikTok